ตัวอย่างรายงานโครงงานวิทยาการคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การสำรวจพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Forms และ Google Sheets

หัวข้อโครงงาน: การสำรวจพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Forms และ Google Sheets

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงงาน

โทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในหมู่นักเรียน โครงงานนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสำรวจพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียน เพื่อทำความเข้าใจถึงรูปแบบการใช้งาน ประโยชน์ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งข้อมูลที่ได้จะสามารถนำไปใช้ในการให้คำแนะนำและส่งเสริมการใช้งานโทรศัพท์มือถืออย่างเหมาะสม

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

 1. เพื่อสำรวจพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนในด้านต่าง ๆ เช่น ระยะเวลาการใช้งาน แอปพลิเคชันที่นิยมใช้ วัตถุประสงค์การใช้งาน และอื่น ๆ
 2. เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ เพื่อหาข้อสรุปและแนวโน้มการใช้งานโทรศัพท์มือถือของนักเรียน
 3. เพื่อฝึกทักษะการใช้เครื่องมือ Google Forms และ Google Sheets ในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

1.3 ขอบเขตของโครงงาน

โครงงานนี้จะมุ่งเน้นการสำรวจพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียน [ชื่อโรงเรียน] โดยใช้ Google Forms ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้ Google Sheets ในการวิเคราะห์ข้อมูล

1.4 คำถามวิจัย

 1. นักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือเฉลี่ยวันละกี่ชั่วโมง?
 2. แอปพลิเคชันประเภทใดที่นักเรียนนิยมใช้มากที่สุด?
 3. วัตถุประสงค์หลักของนักเรียนในการใช้โทรศัพท์มือถือคืออะไร?
 4. การใช้โทรศัพท์มือถือมีผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียนหรือไม่?

บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1 พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือ

พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือหมายถึงรูปแบบการใช้งานโทรศัพท์มือถือของบุคคล ซึ่งรวมถึงระยะเวลาการใช้งาน ความถี่ในการใช้งาน แอปพลิเคชันที่ใช้ และวัตถุประสงค์ในการใช้งาน

2.2 Google Forms

Google Forms เป็นเครื่องมือฟรีของ Google ที่ใช้สำหรับสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ

2.3 Google Sheets

Google Sheets เป็นโปรแกรมตารางคำนวณออนไลน์ของ Google ที่มีฟังก์ชันหลากหลายในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล

บทที่ 3 วิธีดำเนินการ

3.1 การออกแบบแบบสอบถาม

 • กำหนดคำถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการสำรวจ
 • ใช้รูปแบบคำถามที่หลากหลาย เช่น คำถามแบบปลายเปิด คำถามแบบเลือกตอบ คำถามแบบให้คะแนน
 • ทดสอบแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างเล็ก ๆ ก่อนนำไปใช้จริง

3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 • สร้างแบบสอบถามด้วย Google Forms
 • เผยแพร่แบบสอบถามให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
 • รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม

3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล

 • นำข้อมูลจาก Google Forms ไปใส่ใน Google Sheets
 • ทำความสะอาดข้อมูล (Data Cleaning) เช่น ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ลบข้อมูลที่ซ้ำซ้อน
 • วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เช่น หาค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ฐานนิยม ร้อยละ
 • สร้างกราฟหรือแผนภูมิเพื่อแสดงผลการวิเคราะห์

บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน

4.1 ผลการสำรวจพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือ

 • นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบตาราง กราฟ หรือแผนภูมิ
 • อธิบายผลการวิเคราะห์อย่างละเอียด เช่น นักเรียนส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถือเฉลี่ยวันละกี่ชั่วโมง แอปพลิเคชันใดที่นิยมใช้มากที่สุด

4.2 ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ

 • สรุปผลการวิจัยโดยตอบคำถามวิจัยที่ตั้งไว้
 • เสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมการใช้งานโทรศัพท์มือถืออย่างเหมาะสม เช่น การจำกัดเวลาการใช้งาน การส่งเสริมการใช้แอปพลิเคชันเพื่อการศึกษา

บทที่ 5 สรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการดำเนินงาน

สรุปภาพรวมของโครงงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ และได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการทำโครงงาน

5.2 ข้อเสนอแนะ

เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาโครงงานต่อไป เช่น ขยายขอบเขตการสำรวจไปยังนักเรียนกลุ่มอื่น ๆ หรือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือในเชิงลึกมากขึ้นtunesharemore_vert

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *