ตัวอย่างรายงานโครงงานวิทยาการคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การสำรวจความชอบของเพื่อนร่วมชั้นที่มีต่ออาหารแต่ละประเภทและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Forms และ Google Sheets

หัวข้อโครงงาน: การสำรวจความชอบของเพื่อนร่วมชั้นที่มีต่ออาหารแต่ละประเภทและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Forms และ Google Sheets

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงงาน

อาหารเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ และความชอบในอาหารของแต่ละคนก็มีความแตกต่างกัน โครงงานนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสำรวจความชอบของเพื่อนร่วมชั้นที่มีต่ออาหารแต่ละประเภท เพื่อทำความเข้าใจถึงความหลากหลายของความชอบในอาหาร และนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนกิจกรรมหรือการเลือกอาหารสำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ของห้องเรียน

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

 1. เพื่อสำรวจความชอบของเพื่อนร่วมชั้นที่มีต่ออาหารแต่ละประเภท เช่น อาหารไทย อาหารจีน อาหารญี่ปุ่น อาหารฝรั่ง ขนมหวาน และอื่น ๆ
 2. เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ เพื่อหาข้อสรุปและแนวโน้มความชอบของเพื่อนร่วมชั้นที่มีต่ออาหารแต่ละประเภท
 3. เพื่อฝึกทักษะการใช้เครื่องมือ Google Forms และ Google Sheets ในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

1.3 ขอบเขตของโครงงาน

โครงงานนี้จะมุ่งเน้นการสำรวจความชอบของเพื่อนร่วมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในห้องเรียน [ชื่อห้องเรียน] โดยใช้ Google Forms ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้ Google Sheets ในการวิเคราะห์ข้อมูล

1.4 คำถามวิจัย

 1. อาหารประเภทใดที่เพื่อนร่วมชั้นชอบมากที่สุด?
 2. มีความแตกต่างในความชอบอาหารระหว่างนักเรียนชายและนักเรียนหญิงหรือไม่?
 3. มีความสัมพันธ์ระหว่างความชอบอาหารกับอายุของนักเรียนหรือไม่?

บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1 ความชอบในอาหาร

ความชอบในอาหารเป็นความรู้สึกพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจต่ออาหารชนิดใดชนิดหนึ่ง ซึ่งอาจได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น วัฒนธรรม ประสบการณ์ส่วนตัว และสภาพแวดล้อม

2.2 Google Forms

Google Forms เป็นเครื่องมือฟรีของ Google ที่ใช้สำหรับสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ

2.3 Google Sheets

Google Sheets เป็นโปรแกรมตารางคำนวณออนไลน์ของ Google ที่มีฟังก์ชันหลากหลายในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล

บทที่ 3 วิธีดำเนินการ

3.1 การออกแบบแบบสอบถาม

 • สร้างแบบสอบถามใน Google Forms โดยมีคำถามเกี่ยวกับความชอบในอาหารแต่ละประเภท (เช่น ชอบมาก, ชอบ, เฉยๆ, ไม่ชอบ, ไม่ชอบมาก)
 • เพิ่มคำถามเกี่ยวกับเพศและอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม

3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 • เผยแพร่แบบสอบถามให้เพื่อนร่วมชั้นตอบ

3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล

 • นำข้อมูลจาก Google Forms ไปใส่ใน Google Sheets
 • ทำความสะอาดข้อมูล (Data Cleaning)
 • วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เช่น หาค่าเฉลี่ย ร้อยละ
 • สร้างกราฟหรือแผนภูมิเพื่อแสดงผลการวิเคราะห์ เช่น แผนภูมิแท่ง (Bar Chart) แผนภูมิวงกลม (Pie Chart)

บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน

4.1 ผลการสำรวจความชอบในอาหารของเพื่อนร่วมชั้น

 • นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบตาราง กราฟ หรือแผนภูมิ
 • อธิบายผลการวิเคราะห์อย่างละเอียด เช่น อาหารประเภทใดที่เพื่อนร่วมชั้นชอบมากที่สุด มีความแตกต่างในความชอบอาหารระหว่างนักเรียนชายและนักเรียนหญิงหรือไม่

4.2 ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ

 • สรุปผลการวิจัยโดยตอบคำถามวิจัยที่ตั้งไว้
 • เสนอแนะแนวทางในการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ เช่น การเลือกอาหารสำหรับกิจกรรมของห้องเรียน การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาหารที่เพื่อนร่วมชั้นสนใจ

บทที่ 5 สรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการดำเนินงาน

สรุปภาพรวมของโครงงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ และได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการทำโครงงาน

5.2 ข้อเสนอแนะ

เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาโครงงานต่อไป เช่น ขยายขอบเขตการสำรวจไปยังนักเรียนกลุ่มอื่น ๆ หรือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความชอบในอาหารในเชิงลึกมากขึ้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *