ตัวอย่างรายงานโครงงานวิทยาการคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การสำรวจความหลากหลายของพันธุ์ไม้ในบริเวณโรงเรียนและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Forms และ Google Sheets

หัวข้อโครงงาน: การสำรวจความหลากหลายของพันธุ์ไม้ในบริเวณโรงเรียนและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Forms และ Google Sheets

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงงาน

ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นสิ่งสำคัญต่อระบบนิเวศ โครงงานนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสำรวจความหลากหลายของพันธุ์ไม้ในบริเวณโรงเรียน เพื่อทำความเข้าใจถึงชนิดของพันธุ์ไม้ที่มีอยู่ และนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพในโรงเรียน รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพืชให้กับนักเรียน

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

 1. เพื่อสำรวจชนิดของพันธุ์ไม้ที่พบในบริเวณโรงเรียน
 2. เพื่อบันทึกข้อมูลลักษณะของพันธุ์ไม้ เช่น ชื่อ ลักษณะใบ ลักษณะดอก และอื่น ๆ
 3. เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ เพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับความหลากหลายของพันธุ์ไม้ในโรงเรียน
 4. เพื่อฝึกทักษะการใช้เครื่องมือ Google Forms และ Google Sheets ในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

1.3 ขอบเขตของโครงงาน

โครงงานนี้จะมุ่งเน้นการสำรวจพันธุ์ไม้ที่พบในบริเวณโรงเรียน [ชื่อโรงเรียน] โดยใช้ Google Forms ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้ Google Sheets ในการวิเคราะห์ข้อมูล

1.4 คำถามวิจัย

 1. มีพันธุ์ไม้กี่ชนิดที่พบในบริเวณโรงเรียน?
 2. พันธุ์ไม้ชนิดใดที่พบมากที่สุด?
 3. พันธุ์ไม้ชนิดใดที่พบได้ยาก?
 4. มีพันธุ์ไม้ชนิดใดบ้างที่เป็นพืชหายากหรือใกล้สูญพันธุ์?

บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1 ความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางชีวภาพหมายถึงความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ซึ่งรวมถึงความหลากหลายของชนิดพันธุ์ ความหลากหลายทางพันธุกรรม และความหลากหลายของระบบนิเวศ

2.2 Google Forms

Google Forms เป็นเครื่องมือฟรีของ Google ที่ใช้สำหรับสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ

2.3 Google Sheets

Google Sheets เป็นโปรแกรมตารางคำนวณออนไลน์ของ Google ที่มีฟังก์ชันหลากหลายในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล

บทที่ 3 วิธีดำเนินการ

3.1 การออกแบบแบบสอบถาม

 • สร้างแบบสอบถามใน Google Forms โดยมีช่องให้กรอกข้อมูลเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ เช่น ชื่อ ลักษณะใบ ลักษณะดอก สถานที่พบ และอื่น ๆ
 • อาจเพิ่มช่องให้แนบรูปภาพของพันธุ์ไม้ได้

3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 • เดินสำรวจบริเวณโรงเรียนและบันทึกข้อมูลของพันธุ์ไม้ที่พบลงใน Google Forms
 • อาจแบ่งกลุ่มนักเรียนเพื่อสำรวจในพื้นที่ต่าง ๆ ของโรงเรียน

3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล

 • นำข้อมูลจาก Google Forms ไปใส่ใน Google Sheets
 • ทำความสะอาดข้อมูล (Data Cleaning)
 • วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เช่น หาจำนวนชนิดพันธุ์ไม้ที่พบ จำนวนครั้งที่พบแต่ละชนิด
 • สร้างกราฟหรือแผนภูมิเพื่อแสดงผลการวิเคราะห์ เช่น แผนภูมิแท่ง (Bar Chart) แผนภูมิวงกลม (Pie Chart)

บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน

4.1 ผลการสำรวจความหลากหลายของพันธุ์ไม้ในโรงเรียน

 • นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบตาราง กราฟ หรือแผนภูมิ
 • อธิบายผลการวิเคราะห์อย่างละเอียด เช่น พันธุ์ไม้ชนิดใดที่พบมากที่สุด พันธุ์ไม้ชนิดใดที่พบได้ยาก

4.2 ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ

 • สรุปผลการวิจัยโดยตอบคำถามวิจัยที่ตั้งไว้
 • เสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพในโรงเรียน เช่น การปลูกพันธุ์ไม้เพิ่ม การจัดทำป้ายชื่อพันธุ์ไม้ การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับพืช

บทที่ 5 สรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการดำเนินงาน

สรุปภาพรวมของโครงงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ และได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการทำโครงงาน

5.2 ข้อเสนอแนะ

เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาโครงงานต่อไป เช่น ขยายขอบเขตการสำรวจไปยังพื้นที่ใกล้เคียงโรงเรียน หรือศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น ๆ ในโรงเรียน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *