ตัวอย่างรายงานโครงงานวิทยาการคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์ผ่าน Google Form และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Sheets

หัวข้อโครงงาน: การสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์ผ่าน Google Form และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Sheets

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงงาน

การเรียนออนไลน์เป็นรูปแบบการเรียนที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน โครงงานนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์ และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการเรียนการสอนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

 1. เพื่อสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์ในด้านต่าง ๆ เช่น เนื้อหา ความยากง่าย รูปแบบการเรียนการสอน และอื่น ๆ
 2. เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ เพื่อหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการเรียนการสอนออนไลน์
 3. เพื่อฝึกทักษะการใช้เครื่องมือ Google Form และ Google Sheets ในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

1.3 ขอบเขตของโครงงาน

โครงงานนี้จะมุ่งเน้นการสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียน [ชื่อโรงเรียน] เกี่ยวกับการเรียนออนไลน์ในวิชา [ชื่อวิชา] โดยใช้ Google Form ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้ Google Sheets ในการวิเคราะห์ข้อมูล

1.4 คำถามวิจัย

 1. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนออนไลน์ในวิชา [ชื่อวิชา] มากน้อยเพียงใด?
 2. ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนออนไลน์?
 3. นักเรียนมีข้อเสนอแนะอะไรบ้างในการปรับปรุงการเรียนการสอนออนไลน์?

บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1 การเรียนออนไลน์

การเรียนออนไลน์ (Online Learning) เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้ โดยผู้เรียนและผู้สอนไม่จำเป็นต้องอยู่ในสถานที่เดียวกัน

2.2 Google Form

Google Form เป็นเครื่องมือฟรีของ Google ที่ใช้สำหรับสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ

2.3 Google Sheets

Google Sheets เป็นโปรแกรมตารางคำนวณออนไลน์ของ Google ที่มีฟังก์ชันหลากหลายในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล

บทที่ 3 วิธีดำเนินการ

3.1 การออกแบบแบบสอบถาม

 • กำหนดคำถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการสำรวจ
 • ใช้รูปแบบคำถามที่หลากหลาย เช่น คำถามแบบปลายเปิด คำถามแบบเลือกตอบ คำถามแบบให้คะแนน
 • ทดสอบแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างเล็ก ๆ ก่อนนำไปใช้จริง

3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 • สร้างแบบสอบถามด้วย Google Form
 • เผยแพร่แบบสอบถามให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
 • รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม

3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล

 • นำข้อมูลจาก Google Form ไปใส่ใน Google Sheets
 • ทำความสะอาดข้อมูล (Data Cleaning) เช่น ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ลบข้อมูลที่ซ้ำซ้อน
 • วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เช่น หาค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ฐานนิยม ร้อยละ
 • สร้างกราฟหรือแผนภูมิเพื่อแสดงผลการวิเคราะห์

บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน

4.1 ผลการสำรวจความคิดเห็น

 • นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบตาราง กราฟ หรือแผนภูมิ
 • อธิบายผลการวิเคราะห์อย่างละเอียด เช่น นักเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการเรียนออนไลน์ในระดับใด ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักเรียน

4.2 ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ

 • สรุปผลการวิจัยโดยตอบคำถามวิจัยที่ตั้งไว้
 • เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนออนไลน์ berdasarkan hasil analisis data

บทที่ 5 สรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการดำเนินงาน

สรุปภาพรวมของโครงงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ และได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการทำโครงงาน

5.2 ข้อเสนอแนะ

เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาโครงงานต่อไป เช่น ขยายขอบเขตการสำรวจไปยังนักเรียนกลุ่มอื่น ๆ หรือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการเรียนออนไลน์ในเชิงลึกมากขึ้น

หมายเหตุ: รายงานโครงงานนี้เป็นเพียงตัวอย่าง นักเรียนสามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาและรูปแบบการเขียนให้เหมาะสมกับโครงงานของตนเองได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *